Spłaciłeś wcześniej kredyt? Masz prawo do zwrotu części poniesionych kosztów!

196

Spłaciłeś wcześniej kredyt? Żądaj od banku zwrotu poniesionych kosztów!

W przypadku przedterminowej, wcześniejszej spłaty kredytu, kredytobiorcy należy się proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Taka jest istota wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. (C-383/18).

Co oznacza w praktyce przytoczone orzeczenie i do jakich kredytów ma zastosowanie?

Na wstępie warto wspomnieć, iż wyrok TSUE ma zastosowanie wyłącznie do kredytów konsumenckich  podlegających dyrektywie o kredycie konsumenckim, a więc kredytów  do wysokości 255 500 złotych. 

Art. 16 dyrektywy o kredycie konsumenckim (2008/48/WE) zatytułowany „Przedterminowa spłata”, stanowi, iż: „1. Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu kredytodawcy przysługuje sprawiedliwa i obiektywnie uzasadniona rekompensata za ewentualne koszty bezpośrednio związane z przedterminową spłatą kredytu, pod warunkiem że przedterminowa spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała. Rekompensata ta nie może przekraczać 1% spłacanej przed terminem części kwoty kredytu, jeżeli okres pomiędzy przedterminową spłatą a uzgodnionym wygaśnięciem umowy o kredyt przekracza jeden rok. Jeżeli okres ten nie przekracza jednego roku, rekompensata nie może przekraczać 0,5% spłacanej przed terminem części kwoty kredytu. 3. Nie żąda się rekompensaty za przedterminową spłatę: a) jeżeli spłata została dokonana na mocy umowy ubezpieczenia zawartej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu; b) w przypadku kredytów w rachunku bieżącym; lub c) jeżeli spłata nastąpiła w okresie, w którym stopa oprocentowania kredytu nie jest stała. 4 Państwa członkowskie mogą wprowadzać przepisy, zgodnie z którymi: a) takiej rekompensaty można domagać się tylko pod warunkiem, że spłacana przed terminem część kwoty kredytu przekracza próg określony w prawie krajowym. Próg ten nie przekracza 10 000 EUR w okresie dwunastu miesięcy; b) kredytodawca może wyjątkowo domagać się wyższej rekompensaty, jeżeli jest w stanie udowodnić, że strata, jaką poniósł w wyniku wcześniejszej spłaty, przekracza kwotę ustaloną zgodnie z ust. 2. Jeżeli rekompensata, której domaga się kredytodawca, przekracza wysokość faktycznie poniesionej straty, konsument może domagać się odpowiedniego jej zmniejszenia. W tym przypadku strata odpowiada różnicy pomiędzy początkowo uzgodnioną stopą procentową a stopą oprocentowania, którą kredytodawca może uzyskać na rynku przy udzielaniu pożyczki na kwotę spłaconą wcześniej w chwili wcześniejszej spłaty, przy czym uwzględnia się wpływ wcześniejszej spłaty na koszty administracyjne. 5. Jakakolwiek rekompensata nie przekracza kwoty odsetek, które konsument zapłaciłby w okresie pomiędzy wcześniejszą spłatą a uzgodnioną datą zakończenia obowiązywania umowy o kredyt”. 

Artykuł 22 tej samej dyrektywy, zatytułowany „harmonizacja i bezwzględnie wiążący charakter niniejszej dyrektywy”, stanowi: „ w zakresie, w jakim niniejsza dyrektywa zawiera zharmonizowane przepisy, państwa członkowskie nie mogą utrzymywać w swoim prawie krajowym ani wprowadzać do niego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie. 

Spłacając wcześniej kredyt nie musisz zatem płacić odsetek za czas, kiedy już nie korzystasz z kredytu. Co więcej Bank obowiązany jest do ograniczenia kosztów kredytu związanych z okresem obowiązywania umowy a więc kosztów prowizji, opłat przygotowawczej oraz ubezpieczenia. Jeżeli bank nie zwróci Tobie opłaty samodzielnie, warto skierować wezwanie do zapłaty a następnie rozważyć wstąpienie na drogę postępowania sądowego. W taki sposób możesz uzyskać nawet kilka dodatkowych tysięcy, do zwrotu których nie wiedziałeś że jesteś uprawniony. 

Nie wiesz jak napisać wezwanie czy pozew w tej sprawie? Zwróć się do nas po konsultację lub zleć nam prowadzenie Twojej sprawy. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię