Przebieg postępowania upadłości konsumenckiej

55
Lawyers listening to the judge in the court room

Upadłość konsumencka może być doskonałym środkiem wyjścia z kłopotów finansowych. Jej efektem jest bowiem uwolnienie się od ciążących na upadłym dłużniku zobowiązań. Zanim jednak do tego dojdzie, dłużnik musi przejść przez procedurę upadłościową, która dzieli się na kilka zróżnicowanych etapów i nie jest wcale zwykłą formalnością.

Uzyskanie umorzenia niespłaconych zobowiązań powinno być rozumiane jako pewnego rodzaju nagroda, na którą dłużnik dopiero będzie musiał zasłużyć, odpowiednią postawą a przede wszystkim sumiennym wykonywaniem nakładanych na niego obowiązków.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Postępowanie zaczyna się od wniosku, który zasadniczo składa sam dłużnik. Wierzyciele dłużnika mają możliwość złożenia wniosku o jego upadłość wyłącznie jeżeli prowadził on działalność gospodarczą i tylko w czasie 1 roku od jej zaprzestania. Jest to nowum, wprowadzone dopiero od 1 stycznia 2016r. Pomimo wszystko, można chyba swobodnie założyć, że wnioski składane przez wierzycieli będą w zdecydowanej mniejszości. Podstawowym sposobem rozpoczęcia postępowania upadłościowego konsumenta nadal pozostaje złożony przez niego wniosek.

Należy przy tym zaznaczyć, iż odmiennie niż ma to miejsce w upadłości podmiotów gospodarczych, w upadłości konsumenckiej złożenie wniosku jest prawem, a nie obowiązkiem dłużnika. W dowolnym momencie dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie względem niego upadłości konsumenckiej. Wszczęciu postępowania – odmiennie niż przy upadłości podmiotów gospodarczych – nie stoi na przeszkodzie to, że dłużnik nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania.

W takim przypadku będzie ono prowadzone na koszt Skarbu Państwa. Wniosek należy zgłosić na odpowiednim formularzu do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Sądu Rejonowego posiadającego wydział ds. upadłościowych.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Następnie wniosek podlega badaniu przez Sąd. Badanie to ma przede wszystkim ustalić czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej a nie występuje żadna przeszkoda do jego ogłoszenia. Podstawową przesłanką upadłości jest powstanie u dłużnika stanu niewypłacalności – to jest sytuacja, w której nie jest on w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań.

Ze spełnieniem tej przesłanki nie ma większych problemów. Gorzej jest z uniknięciem tzw przesłanek negatywnych, których wystąpienie w większości przypadków uniemożliwia ogłoszenie upadłości. Przede wszystkim chodzi o przypadki kiedy dłużnik umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Poza tym przeszkodami jest na przykład niezłożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej – jeżeli oczywiście dłużnik taką działalność prowadził.

LIKWIDACJA MAJĄTKU

Jeżeli Sąd uwzględni złożony wniosek i ogłosi wobec dłużnika upadłość konsumencką to postępowanie przejdzie w fazę likwidacji majątku dłużnika. W tej fazie, wyznaczony przez Sąd Syndyk ustali listę wierzycieli oraz składniki majątku dłużnika, następnie sprzeda ustalony majątek dłużnika i dokona podziału pomiędzy wierzycieli uzyskanych w ten sposób środków.

W tej fazie postępowania podstawowym obowiązkiem dłużnika jest współpraca z Syndykiem przede wszystkim poprzez udzielanie mu prawdziwych i rzetelnych informacji o swoich zobowiązaniach i majątku. Po sprzedaży majątku Syndyk przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia Sądowi plan podziału uzyskanych ze sprzedaży majątku środków. Po jego zatwierdzeniu kończy się faza likwidacji majątku dłużnika.

SPŁATA WIERZYCIELI

Zakończenie fazy likwidacji majątku nie kończy jednakże postępowania upadłościowego, a przynajmniej nie dzieje się tak w większości przypadków. Jeżeli bowiem po sprzedaży całego majątku dłużnika i podziale środków pomiędzy wierzycieli, nie wszystkich udało się zaspokoić w całości, to Sąd wydane postanowienie, w którym ustali dalszy plan spłaty wierzycieli. W planie tym zostanie określone przez jakich czas oraz w jakich kwotach upadły dłużnik będzie musiał spłacać swoich wierzycieli.

Maksymalny czas spłaty wynosi 3 lata, a przy ustalaniu miesięcznych rat Sąd weźmie pod uwagę możliwości finansowe dłużnika oraz koszty związane z utrzymaniem rodziny i zapewnieniem mieszkania. Dopiero w momencie, w którym upadły dłużnik sumiennie wykona nałożone na niego w planie spłaty obowiązki, jego pozostałe zobowiązania zostaną umorzone przez Sąd w drodze postanowienia. To właśnie postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli formalnie kończy postępowanie upadłościowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię