Ochrona wynagrodzenia w upadłości konsumenckiej

51
Range of Polish banknotes in hand. businessman giving money loan polish zloty pln hand concept

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłości. Dłużnik nie może już nim samodzielnie zarządzać, podejmować decyzji i dysponować jego składnikami. Wszystkie te uprawnienia przechodzą na syndyka, którego głównym zadaniem jest sprzedaż całego majątku upadłego i podział uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy jego wierzycieli. W skład masy upadłości wchodzi zarówno cały majątek upadłego zgromadzony przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości jak i ten nabyty w trakcie postępowania.

Od tej zasady istnieje jednakże kilka wyjątków. Jeden z nich dotyczy wynagrodzenia za pracę. W przypadku, w którym upadły uzyskuje wynagrodzenie za pracę, to część tego wynagrodzenia nie wejdzie do masy upadłości lecz zostanie pozostawiona upadłemu do swobodnego korzystania. Rozwiązanie to podyktowane jest koniecznością zapewnienia upadłemu i jego rodzinie utrzymania na co najmniej podstawowym poziomie. Gdyby syndyk odbierał upadłemu całe wynagrodzenie zostałby on zupełnie pozbawiony środków do życia.

Zgodnie z art. 63 ustawy prawo upadłościowe w skład masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Zasady tej ochrony wynagrodzenia określają przepisy prawa pracy. Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy potrąceń z wynagrodzenia za pracę można dokonywać: w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, zaś w pozostałych przypadkach – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Dodatkowym ograniczeniem jest to, że upadłemu musi zawsze co najmniej pozostać minimalne wynagrodzenie za pracę. Czyli jeżeli upadły uzyskuje wynagrodzenie w takiej właśnie wysokości to będzie ono całkowicie wolne od zajęcia. Trzeba jednak zaznaczyć, że jeżeli upadły uzyskuje dochody z kilku źródeł to podstawę do obliczeń będzie stanowiła suma wszystkich uzyskiwanych przez niego dochodów.

Ochrona wynagrodzenia za pracę przed zajęciem ze strony syndyka w ramach postępowania upadłościowego jest więc identyczna jak ta obowiązująca w postępowaniu egzekucyjnym w odniesieniu do zajęcia komorniczego. W przeważającej ilości przypadków upadli będą mogli dysponować w trakcie postępowania połową swojego wynagrodzenia, przy czym musi to być co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Syndyk dysponuje majątkiem dłużnika do momentu zakończenia właściwego postępowanie upadłościowego tj. do momentu kiedy ustalony zostaje plan spłaty. Z oczywistych względów w interesie upadłego jest aby okres ten trwał jak najkrócej. W praktyce długość tego okresu zależna jest głównie od tego jaki majątek posiada upadły, ilu posiada wierzycieli i jak sprawny i zaangażowany jest syndyk.

W najgorszej sytuacji są upadli którzy w momencie ogłoszenia upadłości posiadają składniki majątku które trudno zbyć np. udziały w nieruchomości. Wtedy czas likwidacji majątku znacznie się wydłuża. Paradoksalnie w najlepszej sytuacji są osoby które nie posiadają majątku lub ich majątek nie ma istotnej wartości.

Podsumowując należy podkreślić dwie istotne kwestie praktyczne o których osoba zamierzająca ogłosić upadłość musi pamiętać, iż:

  1. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być poprzedzone kompleksową analizą sytuacji majątkowej i prawnej dłużnika. Do upadłości trzeba się przygotować, przeanalizować konsekwencje a w niektórych sytuacjach podjąć określonej działania jeszcze przed jej ogłoszeniem aby w efekcie proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej był dla dłużnika jak najmniej uciążliwy i jak najszybciej doszło do całkowitego umorzenia długów.
  2. Ogłoszenie upadłości przez sąd jest pierwszym – naprawdę dużym – krokiem do uzdrowienia sytuacji osoby zadłużonej jednak jest to proces dłuższy w którym dłużnik musi się liczyć z pewnymi negatywnymi aspektami – takimi jak chociażby egzekucja z wynagrodzenia przez pewien okres – do momentu zakończenia całego postępowania.
  3. Nieprawidłowo przeprowadzona upadłość może mieć istotne negatywne konsekwencje zarówno dla dłużnika jak i np. małżonka upadłego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię