Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

86
Aged hourglass with flowing sand

Jeżeli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej na pewno zastanawiasz się ile czasu potrzeba na jej przeprowadzenie.  Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta jak by się mogło wydawać. Musisz wiedzieć, że upadłość konsumencka to nie jest jednorazowe wydarzenie a jest to pewien ciąg zdarzeń – proces a korzyści związane z jej ogłoszeniem pojawią się stopniowo wraz z przechodzeniem do kolejnego etapu. Nie martw się – nie musisz czekać kilka lat aby Twoja sytuacja się poprawiła – pierwszy znaczące korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej pojawiają się już w momencie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd.

W praktyce zauważyłem że pierwsze wymierne korzyści pojawiają się nawet wcześniej – już w początkowym etapie przygotowań – po pierwszej konsultacji z prawnikiem.  Jest to moment przełomowy dla wielu dłużników w którym odzyskują oni wiarę w poprawę sytuacji. Konfrontują się ze swoimi lękami i weryfikują wyobrażenia o tym co złego im się może przydarzyć. Podbudowują także swoje ego, gdy dowiadują się, iż nie są jedynymi którzy borykają się z takimi problemami.

W internecie możesz przeczytać, iż upadłość konsumencka może trwać nawet kilka lat. Jest to prawda, ale jest to informacja nieprecyzyjna i z pewnością może niepotrzebnie zniechęcić wiele osób do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.  Rzeczywiście postępowanie sądowe od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej do momentu formalnego umorzenia przez sąd zobowiązań upadłego zazwyczaj trwa kilka lat ale sytuacja dłużnika poprawia się znacząco o wiele wcześniej. Właściwe pytanie jakie należałoby zadać powinno zatem brzmieć: „W których momentach postępowania i w jaki sposób  moja sytuacja ulegnie poprawie?” Podsumowując tę część rozważań chciałbym abyś zapamiętał, że:

 1. upadłość konsumencka to proces a nie jednorazowe zdarzenie,
 2. korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej pojawiają się stopniowo w określonych momentach tego postępowania,
 3.  większość pozytywnych zmian związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej pojawia się w początkowym etapie tego procesu (nie ma sensu zatem przejmować się tym, iż cała procedura może trwać nawet kilka lat)

Przejdźmy zatem do przeanalizowania poszczególnych etapów postępowania upadłościowego w kontekście korzyści jakie uzyskuje upadły.

Etap przygotowań i oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez sąd (ok. 4 m-ce)

Etap ten oczywiście nie jest od strony formalnej częścią postępowania upadłościowego. Pomimo tego jest to bardzo ważny okres dla dłużnika który często przynosi istotną poprawę jego sytuacji.

 • dłużnik dzięki konsultacjom z prawnikiem ustala rzeczywisty obraz swojej sytuacji, uzmysławia sobie popełniane dotychczas błędy,
 • konfrontuje się on ze swoimi lękami  i wyobrażeniami tego co się stało i tego co może się dopiero stać,
 • podejmuje on – przy wsparciu specjalisty – istotne decyzje co do dalszego sposobu radzenia sobie z problemami,
 • zaprzestaje działań które pogarszają tylko jego sytuację majątkową i osobistą. Na przykład poprzez zaprzestanie zaciągania kolejnych zobowiązań które mają na celu pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów czy pożyczek,
 • uzyskuje poradę jak sobie radzić z wierzycielami którzy często stosują środki i metody niedozwolone przez prawo i dobre obyczaje
 • uzyskuje realną perspektywę poprawy sytuacji w relatywnie krótkim czasie.

Ogłoszenia upadłości konsumenckiej i okres działania syndyka

Jest to kluczowy moment z perspektywy dłużnika. Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej  de facto przesądza o umorzeniu jego zobowiązań w przyszłości. Osoba taka uzyskuje ochronę przed wierzycielami i komornikiem Zawieszane (umarzane) są postępowania egzekucyjne a wierzyciele przestają nękać dłużnika. Reprezentantem dłużnika staje się syndyk który zarządza jego majątkiem W tym miejscu należy podkreślić, iż wiele osób które nie znają specyfiki oraz przebiegu postępowania upadłościowego, utożsamia ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd z momentem pełnego oddłużenia i  uzyskania wszystkich korzyści związanych z upadłością konsumencką. Jest to oczywiście stanowisko nieprawidłowe. Dłużnik musi mieć świadomość, iż korzyści z upadłości konsumenckiej przychodzą z biegiem czasu. Podsumowując, najważniejsze korzyści uzyskiwane w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej to:

 1. perspektywa relatywnie szybkiego i definitywnego pozbycia się kłopotów finansowych (jak tylko syndyk zakończy swoje działania…),
 2. spokój psychiczny w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych a także zakończeniem działań windykacyjnych ze strony wierzycieli,
 3. usunięcie stanu niepewności związanego z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłość konsumencka

W tym miejscu należy podkreślić, iż moment ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie zawsze jest momentem w którym sytuacja majątkowa upadłego ulega poprawie. W skrajnych przypadkach może ulec nawet okresowemu pogorszeniu o czym z pewnością mogłeś przeczytać na forach internetowych.  Abyś dobrze zrozumiał to zagadnienie poniżej przedstawiam przykłady sytuacji w której ogłoszenie upadłości konsumenckiej spowodowało odpowiednio polepszenie sytuacji, pogorszenie albo  nie zmieniło sytuacji ekonomicznej upadającego:

Polepszenie się sytuacji ekonomicznej:

 1. Dłużnik przed ogłoszeniem upadłości spłacał raty kredytów i pożyczek a miesięczna suma rat była równa wysokości jego wynagrodzenia. Dłużnik przeznaczał zatem całe swoje wynagrodzenie na spłatę rat i nie dokładał się do domowego budżetu.  Na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej Dłużnik nie  nie ma już obowiązku spłaty żadnych rat a syndyk pozostawia mu kwotę wolną od zajęcia która wynosi około 1 450 zł. Tym samym dłużnik może przeznaczyć kwotę 1450 zł na własne potrzeby i potrzeby rodziny.

Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej

Emeryt posiadający liczne zobowiązania i  egzekucję komornicze  uzyskujący 1000 zł emerytury płacił co miesiąc komornikowi kwotę 100 zł tytułem spłaty swoich zobowiązań. Kwota ta jest kwotą niższą od kwoty którą komornik mógłby zająć zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym. Uwzględnił on jednak trudną sytuację emeryta i obniżył wpłaty do 100 zł. Z momentem ogłoszenia upadłości dojdzie do sytuacji w której syndyk zabierze maksymalną kwotę – zgodnie z przepisami i będzie to kwota wyższa od kwoty 100 zł. Sytuacja ulegnie zatem czasowemu pogorszeniu. W praktyce z taką niekorzystną sytuacją będziemy mieli do czynienia zawsze wtedy gdy wysokość obciążeń dłużnika – przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej – jest niższa niż kwota którą syndyk potrąci z wynagrodzenia czy emerytury. Należy mieć na uwadze, iż syndyk potrąci kwotę maksymalną. Oczywiście ta niekorzystna sytuacja ma charakter przejściowy. Syndyk – w odróżnieniu od komornika – działa tylko przez określony czas konieczny do realizacji jego zadań. Wraz z zakończeniem jego działań nasze dochody są wolne od potrąceń.

Sytuacja nie ulega zmianie

Wobec dłużnika prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Dłużnik wypłacane jest wynagrodzenie w kwocie wolnej od zajęcia – 1450 zł  a reszta zabierana jest przez komornika. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik będzie otrzymywał wynagrodzenie w tej samej kwocie. Syndyk będzie musiał także zostawić kwotę która jest wolna od potrąceń.

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku gdy dłużnik nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody te nie są ujawniane.

Ustalenie planu spłaty

Gdy syndyk wykona już wszystkie swoje zadania, na Twój wniosek sąd ustali plan spłaty wierzycieli lub od razu umorzy zobowiązania (w określonych prawem przypadkach). Plan spłaty wierzycieli realizowany jest w okresie do 36 miesięcy. Okres ten znacząco wydłuża czas trwania upadłości konsumenckiej ale jest to okres w którym zachodzą bardzo istotne korzystne zmiany:

 • Twoje wynagrodzenie jest wolne od zajęcia
 • Twoje dochody mogą wzrosnąć dowolnej wysokości
 • możesz zarządzać swoim majątkiem, przy czym twoje działania nie mogą spowodować, iż zagrożone byłoby wykonanie ustalonego planu spłaty
 • w ramach planu spłaty płacisz jedną ustaloną kwotę uzależnioną od Twoich możliwości zarobkowych, która nie wzrasta wraz ze wzrostem dochodów
 • Twoja sytuacja jest zbliżona do osoby która nie ogłosiła upadłości

Odpowiadając na tytułowe pytanie – Ile trwa upadłość konsumencka – Odpowiadam. Kilka lat. Czy należy się tym przejmować. Na pewno NIE! Twoja sytuacja poprawi się znacznie wcześniej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię